• 28-50 Mhz间的每个频段有效
 • 可处理5-50 watts - 20-40 volts 输入功率
 • 长度仅26英寸
 • 可操作Technisonic TFM-30和其他收发器
 • 4秒钟内科自动调整整个频段
 • 驾驶舱光信号精确调节
 • 调整完毕后呈锁定状态以避免移动
 • 自动监控改变影响调音的飞行条件
 • 每个组件配有匹配连接器
 • 电力消耗:调试时28伏消耗1安培。0.5安培时待命
 • 重量: Auto Tuner – 1 lb 10 oz.
 • Rod - 2 oz.
 • Base - 5 oz.
 • Cable - 2 oz.
 • 加上插头的总重量 - 2 lb. 8 oz.